Domov O PGD Osnovni podatki Poslanstvo PGD Program dela Organiziranost Članstvo Častni in zaslužni člani Statut Pristopna izjava Dejavnosti Učne poti Pannonia Teden gozdov Srečanja upkojencev Zbornik Strokovne ekskurzije Druge dejavnosti Zgodovina Vsi predsedniki Zapisniki sej Občni zbori Pretekli pomembni dogodki Zbornik Opravljeno delo Opravljeno delo Pretekli pomembni dogodki Opravljeno Delo Galerije Makedonija Cerknica - Snežnik - Mašun Galerija2 Kontakt

Statut

Na podlagi 9. in 20. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 60/95) je občni zbor Podravskega gozdarskega društva dne 20. 05. 2005 sprejel sklep o novih pravilih društva.
 
PRAVILA
PODRAVSKEGA GOZDARSKEGA DRUŠTVA
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
Ime društva in zgodovina društva
Podravsko gozdarsko društvo (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje. Ustanovljeno je z namenom povezovanja strokovnih delavcev zaposlenih v gozdarskih organizacijah ter drugih fizičnih in pravnih oseb, ki si prizadevajo za izboljševanje gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter izboljšanje okolja in kakovosti življenja. Podravsko gozdarsko društvo je naslednik Društva gozdarskih inženirjev in tehnikov Maribor, ki deluje od leta 1946.
 
2. člen
Sedež in pečat
Sedež društva je v Mariboru, Tyrševa 15.
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
Pečat društva je okrogle oblike z besedilom: Podravsko gozdarsko društvo in z
znakom društva, ki na stiliziran način predstavlja drevo.
 
3. člen 
Povezovanje društva
Društvo lahko sodeluje z ostalimi regionalnimi, strokovnimi, gozdarskimi in sorodnimi društvi ter se povezuje z njimi v zvezo društev.
 
4. člen 
Zastopanje in predstavljanje
Društvo zastopa in predstavlja predsednik, oziroma v njegovi odsotnosti pooblaščeni podpredsednik, v njuni odsotnosti pa eden od članov izvršnega odbora, ki ga za to pooblasti predsednik.
Na vseh društvenih dopisih in listinah mora biti pečat društva ter podpis predsednika društva ali pooblaščene osebe.
 
5. člen
Javnost dela
Za zagotovitev javnosti dela društva je odgovoren predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa poblaščeni podpredsednik.
6. člen
Cilji društva
Namen in cilji društva so:
1.     pospeševati in promovirati gozdarstvo,
2.     pomagati ohranjati zdravo okolje in naravo,
3.     obveščati javnost o pomenu in vlogah gozda,
4.     povezovati strokovne delavce s področja gozdarstva in drugih sorodnih dejavnosti,
5.     sodelovati s podobnimi društvi doma in v tujini.
 
7. člen
Delovanje društva
Namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nepridobitnih dejavnosti:
        izobraževanje in izpopolnjevanje svojih članov s predavanji, seminarji, posvetovanji, prireditvami, ekskurzijami, študijskimi potovanji in drugimi oblikami izobraževanja,
        ustvarjanje in razvijanje pozitivnega odnosa do gozda v javnosti in med članstvom,
        skrb za popularizacijo gozdov in gozdarstva, 
        vzpostavljanje stikov in sodelovanje z domačimi in mednarodnimi gozdarskimi in okoljevarstvenimi organizacijami,
        vzpostavljanje stikov, sodelovanje in razumevanje med različnimi gozdarskimi in negozdarskimi interesnimi skupinami,
        sodelovanje pri oblikovanju gozdarske politike in pravnih predpisov s področja gozdarstva,
       izdajanje strokovnih mnenj in prispevkov za člane društva,
        razvijanje družabne, kulturne in športne dejavnosti za svoje člane.
Namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih pridobitnih dejavnosti:
organiziranje strokovnih predavanj, posvetovanj in prireditev za širšo javnost,
organiziranje in izvajanje gozdarskih in lovskih tečajev za širšo in organizirano javnost,
organiziranje in izvajanje društvene založniške dejavnosti,
organiziranje in prodajanje reklamnih artiklov (zloženke, značke, majice, kape, nogavice),
vodenje in izobraževanje širše javnosti po gozdnih učnih poteh (GUP),
       izdajanje strokovnih mnenj in prispevkov za širšo javnost,
priprava in izvedba gozdarskih in ekoloških projektov.
 
8. člen
Članstvo
Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije z dopolnjenimi 18 leti starosti, ki si prizadeva doseči cilje društva. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kandidat mora izvršnemu odboru predložiti pristopno izjavo s katero se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačati članarino. Članstvo v društvu se obnavlja tako, da mora član do roka, ki ga določi izvršni odbor, poravnati letno članarino.
Društvo ima:
1.     redne člane,
2.     častne in zaslužne člane.
 
Redni člani so lahko:
vsi strokovno izobraženi ali izobražujoči se gozdarji, 
zaposleni in upokojenci v družbah, ustanovah in javnih zavodih s področja gozdarstva, 
gozdni posestniki, 
gozdarske, lesnopredelovalne družbe, pravne osebe, ki opravljajo naloge na področju gozdarstva, prijatelji gozda. 
Za častne in zaslužne člane se lahko imenujejo fizične, ki so zelo zaslužne za delo v društvu, za gozdarstvo v Podravju ali v Republiki Sloveniji.
Pravice in dolžnosti častnih in zaslužnih članov so enake kot v 10. členu teh pravil, razen glede članarine. Plačevanje članarine častnih in zaslužnih članov je prostovoljno.
 
9. člen 
Vstop in prenehanje članstva
Kandidat mora izvršnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačati članarino za tekoče leto.
Tujci so lahko člani društva. Pravice in dolžnosti tujcev so enake rednim članom.
 
Članstvo v društvu preneha:
        s pisno izstopno izjavo,
        z izključitvijo iz društva,
        s prenehanjem delovanja društva,
 
Član, ki mu je prenehalo članstvo, je društvu dolžan izpolniti vse medsebojne obveznosti, ki so nastale pred prenehanjem članstva.
Član je lahko izključen iz društva, če krši določila teh pravil ali ne izpolnjuje
dogovorjenih obveznosti.
O izključitvi odloča izvršni odbor društva.
 
10. člen
Pravice in dolžnosti članov
Pravice članov društva so predvsem:
pravica glasovanja in predlaganja na občnem zboru,
pravica biti voljen v organe društva,
da so deležni vseh pridobitev, ki jih omogočajo dejavnosti društva in zvez v katere se združuje društvo,
da se udeležujejo vseh aktivnostih društva.
 
Dolžnosti članov so:
vključevanje v dejavnosti društva in uresničevanje ciljev društva, ki so našteti v 6. in 7. členu,
izvajati sklepe in dogovore sprejete v organih društva,
redno plačevanje članarine.
 
11. člen
Organi društva
Organi društva so:
občni zbor,
izvršni odbor,
nadzorni odbor,
častno razsodišče.
12. člen
Občni zbor
Občni zbor je najvišji organ društva. Sestavljajo ga člani društva.
 
13. člen
Pristojnosti občnega zbora
Občni zbor ima naslednje pristojnosti:
sprejema pravila društva ter njegove spremembe in dopolnitve,
potrjuje letni program dela društva,
sprejema zaključni račun društva,
voli delovno predsedstvo občnega zbora,
voli izvršni odbor društva ,
voli člane nadzornega odbora,
voli častno razsodišče,
potrjuje poročila predsednika in nadzornega odbora o delu društva,
odloča o razrešitvi izvršnega in nadzornega odbora,
odloča o pritožbah na odločitve Izvršnega odbora,
imenuje častne in zaslužne člane,
odloča o priznanjih in nagradah,
odloča o ukinitvi društva
odloča o spojitvi z drugimi društvi oz. pripojitvi k drugemu društvu,
odloča o včlenitvi v zvezo društev.
14. člen
Sklic in sklepčnost občnega zbora
Občni zbor je redni, izredni in volilni.
Redni občini zbor praviloma zaseda enkrat letno.
Občni zbor skliče predsednik v soglasju z izvršilnim odborom, določi datum in kraj
zasedanja ter pripravi predlog dnevnega reda.
Izredni občni zbor se skliče na zahtevo najmanj ene tretjine članov društva.
Predlagatelj mora predložiti tudi predlog dnevnega reda.
Predsednik mora sklicati zasedanje izrednega Občnega zbora najkasneje v 30 dneh
po prejemu zahteve. Če ga ne skliče v tem roku, v nadaljnjih sedmih dneh skliče
Občni zbor izvršni odbor društva.
Volilni občni zbor zaseda vsake štiri leta oziroma po potrebi za izvedbo volitev v
organe društva.
 
15. člen
Potek občnega zbora
Delo občnega zbora je javno.
Zasedanje Občnega zbora vodi delovno predsedstvo, ki ga izvoli Občni zbor. Občni
zbor je sklepčen, če je prisotna vsaj ena petina članov.
Sklepi se veljavno sprejemajo z večino glasov navzočih članov.
Kandidacijsko listo za volilni Občni zbor pripravi izvršni odbor društva.
Glasuje se javno, ražen v primeru če občni zbor določi, da se glasuje tajno.
O zasedanju Občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik Občnega
zbora, zapisnikar in dva overovitelja.
Sklepi Občnega zbora se javno objavijo.
16. člen
Izvršni odbor
Izvršni odbor je sestavljen iz 9 članov, ki jih izvolijo na občnem zboru društva za mandatno dobo štirih let.
17. člen
Pristojnosti izvršnega odbora
Izvršni odbor ima naslednje pristojnosti:
skrbi za izvajanje sklepov Občnega zbora,
izmed svojih članov izvoli predsednika, podpredsednika in imenuje tajnika ter
blagajnika društva,
imenuje nosilce posameznih dejavnosti društva,
potrdi predlog programa dela društva,
potrdi predlog letnega finančnega programa,
odloča o uporabi sredstev društva,
gospodari s premoženjem društva po načelu dobrega gospodarja,
poroča občnemu zboru o svojem delu,
odloča o včlanitvi in izključitvi članov društva,
skrbi za kroniko društva,
predlaga častne in zaslužne člane.
18. člen
Sklic, sklepčnost in delo IO
Izvršni odbor posluje na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik društva, v njegovi
odsotnosti pa podpredsednik društva. Izvršni odbor je sklepčen, če je navzočih
najmanj 5 članov.
Sklepi so veljavno sprejeti, če je za njih glasovala večina prisotnih članov izvršnega
odbora. V primeru neodločenega izzida odloča glas predsednika.
Pri posebno nujnih zadevah lahko predsednik sprejme odločitev na podlagi korespodence s člani IO.
O sejah se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik in zapisnikar.
Na seje izvršnega odbora so lahko vabljeni tuđi člani nadzornega odbora.
Za svoje delo je izvršni odbor odgovoren Občnemu zboru.
19. člen
Vodstvo društva, predsednik
Predsednik društva je istočasno tudi predsednik Izvršnega odbora ter zastopa
društvo v vseh zadevah.
Predsednik društva je odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta društva.
Za svoje delo je odgovoren Občnemu zboru društva in Izvršnemu odboru.
20. člen
Podpredsednik, tajnik, blagajnik
Podpredsednik društva v vseh zadevah nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti.
Tajnik društva opravlja vse tajniške in zapisnikarske posle. Za delo je odgovoren predsedniku društva in IO. O delovnju društva enkrat letno poroča IO in enkrat letno občnemu zboru.
Blagajnik društva skrbi in odgovarja za finančno poslovanje društva in daje izvršnemu odboru poročila o finančnem stanju in blagajniškem poslovanju.
Za svoje delo je odgovoren predsedniku društva in IO.
21. člen
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih izvoli občni zbor za mandatno dobo štirih let. Nadzorni  odbor nadzira celotno poslovanje društva, spoštovanje pravic članov društva, izvajanje zakonskih predpisov, izvajanje določil teh pravil in drugih aktov društva, izvrševanje sklepov organov društva, izvajanje delovnega programa, nadzira finančno-materialno poslovanje društva in gospodarjenje z društvenim premoženjem. Člani nadzornega odbora imajo pravico do vpogleda v vso dokumentacijo društva. Veljavne sklepe Nadzorni odbor sprejme, če so prisotni vsi trije člani in če za sklepe glasujeta vsaj dva člana.
O svojem delu poroča občnemu zboru, kateremu je odgovoren. Člani Nadzornega odbora so lahko prisotni na sejah izvršnega odbora, nimajo pa pravice glasovanja.
22. člen
Častno razsodišče
Častno razsodišče voli Občni zbor za mandatno dobo štirih let. Ima tri člane. Predsednika in dva člana. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov in organov društva.
Častno razsodišče razsoja v primeru kršenja pravil društva in poravnava sprte strani v sporih med člani in organi društva. Kršitve so:
kršitve določb pravil društva,
nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.
Častno razsodišče lahko članu, ki ga v dokazanem postopku spozna za krivega, izreče enega od naslednjih ukrepov:
opomin, za lažje kršitve,
izključitev iz društva, za kršitve, ki zelo škodijo društvu.
Sklepi so sprejeti, če so prisotni vsi trije člani in če za sklep glasuje većina
prisotnih.
Zoper sklep, ki ga izda Častno razsodišče, ima prizadeti pravico pritožbe na
Občni zbor, kot drugostopenjski organ.
Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno Občnemu zboru.
23. člen
Sredstva za delo društva
Prihodki društva so:
prihodek od članarin in prispevkov članov,
prihodki, ki jih društvo ustvarja z društvenimi dejavnostmi,
dotacije,
darila in volila,
iz javnih sredstev,
drugi dohodki. 
24. člen
Sponzorstvo
Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo sodelujejo ali razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice do odločanja.
25. člen
Premoženje društva
Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in
so kot take vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem društva upravlja izvršni
odbor društva.
Premoženje se lahko nakupi ali odtuji tretjim osebam le na podlagi sklepa
izvršnega odbora društva.
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.
26. člen
Prenehanje delovanja društva
Društvo preneha z delovanjem:
po volji članov,
s sklepom občnega zbora, če je za prenehanje glasovala najmanj polovica
članstva,
po samem zakonu, če dejansko preneha delovati ali če deluje v nasprotju s
pravnim redom republike Slovenije.
V primeru prenehanja delovanja društva preide njegovo premoženje na po dejavnosti sorodno društvo, ki jo določi občni zbor društva.
Zastopnik društva mora o sklepu, ki ga je sprejel občni zbor društva, obvestiti pristojni organ v 30. dneh po sprejemu le-tega.
Zadnji zastopnik društva mora pri prenehanju delovanja društva upoštevati določila 28.a, 29. in 31. člena Zakona o društvih. 
 II. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Ta pravila je sprejel občni zbor društva dne 20. 05. 2005 in veljajo z dnem sprejema oz., ko jih overi pristojni oddelek za notranje zadeve Upravne enote Maribor.
28. člen
Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila Podravskega gozdarskega društva sprejeta na občnem zboru dne 21. 5. 1997 in potrjena z odločbo št. Republike Slovenije Upravne enote Maribor št. 026-05-42/95-0510/13-MM dne 11.12. 1997 in vpisane v register društev pod zaporedno številko 398 sprememba in dopolnitev pravil Podravskega gozdarskega društva.