Domov O PGD Osnovni podatki Poslanstvo PGD Program dela Organiziranost Članstvo Častni in zaslužni člani Statut Pristopna izjava Dejavnosti Učne poti Pannonia Teden gozdov Srečanja upkojencev Zbornik Strokovne ekskurzije Druge dejavnosti Zgodovina Vsi predsedniki Zapisniki sej Občni zbori Pretekli pomembni dogodki Zbornik Opravljeno delo Opravljeno delo Pretekli pomembni dogodki Opravljeno Delo Galerije Makedonija Cerknica - Snežnik - Mašun Galerija2 Kontakt

Zapisnik

Občnega zbora Podravskega gozdarskega društva, z dne 19.4.2018
s pričetkom ob 11.00 uri v okrepčevalnici Šarenac, Srednje 19A, 2354 Bresternica

PRISOTNI: lista prisotnih je v prilogi.

Dnevni red:

I. Občni zbor

 1. Otvoritev občnega zbora.
 2. Izvolitev delovnega predsedstva.
 3. Poročila o delu društva v letu 2017:
  • poročilo predsednika;
  • finančno poročilo blagajnika.
 4. Poročilo nadzornega odbora in potrditev zaključnega računa za leto 2017.
 5. Razprava o poročilih s predlogi.
 6. Program dela za leto 2018.
 7. Imenovanje novega člana NO.
 8. Razno (pobude, vprašanja, predlogi).

 

II. Strokovno predavanje:

-     12.30   doc.dr. Kobal Milan: »Hudourniške plavine in ukrepi za njihovo preprečevanje«

 

III. Kosilo:

 
 • 14.00–15.00.

 

Ad 1) Otvoritev občnega zbora

Predsednik PGD Matjaž Vrecl je s pozdravnim govorom otvoril občni zbor.

 

Ad 2) Izvolitev delovnega predsedstva zbora in verifikacijske komisije

V delovno predsedstvo so bili izvoljeni: Izidor COJZER - predsednik, zapisnikar: Gabrijel COJZER, overovitelja zapisnika: Ferdo HERNAH in Hedvika JENČIČ, verifikacijska komisija: Jure DOLEŽAL.

 

Verifikacijska komisija preveri navzočnost. Prisotnih je 31 članov od skupno 74, to je več kot ena petina članov oz. 41,89 %.

 

Predsednik občnega zbora je predlagal zgoraj navedeni dnevni red, ki je bil soglasno sprejet.

 

 

SKLEP št. 1: »Verifikacijska komisija je na osnovi podpisne liste in štetja prisotnih ugotovila, da so prisotni na občnem zboru sklepčni. S tem so sklepi občnega zbora pravno močni.«

 

SKLEP št. 2: »Prisotni na občnem zboru so soglasno potrdili predlagani dnevni red.«

 

Ad 3) Poročila o delu društva v letu 2017

Predsednik društva Matjaž Vrecl poda poročilo o opravljenem delu v letu 2017. Finančno poročilo, ki ga je pripravil knjigovodski servis DOMINO d.o.o., poda predsednik društva. Obe poročili sta v prilogi.

 

Ad 4) Poročilo nadzornega odbora in potrditev zaključnega računa za leto 2017

Predsednik nadzornega odbora mag. Ljubo Cenčič poda poročilo. Prisotni na občnem zboru soglasno potrdijo zaključni račun za leto 2017 in izkaz poslovnega izida ter bilanco stanja v obliki in višini kot sta bili predstavljeni in sta tudi priloga k zapisniku.

 

Ad 5) Razprava o poročilih s predlogi

Predsednik občnega zbora Izidor Cojzer navzoče povabi k razpravi. Na poročila ni pripomb.

 

SKLEP št. 3: »Prisotni na občnem zboru soglasno potrdijo vsa poročila za leto 2017.«

 

Ad 6) Program dela za leto 2018

Predsednik društva Matjaž Vrecl predstavi program dela za leto 2018.

Program dela za leto 2018 je podan v prilogi.

 

SKLEP št. 5: »Prisotni na občnem zboru soglasno potrdijo program dela za leto 2018.«

 

Ad 7) Imenovanje novega člana NO

Predsednik občnega zbora navzoče povabi k predlaganju kandidatov za novega člana NO. Mag. Jožef Mrakič predlaga g. Mulec Romana, ostalih predlogov ni bilo.

 

SKLEP št. 6: »Prisotni so na občnem zboru soglasno potrdili imenovanje Mulec Romana, kot novega člana v nadzornem odboru.«

 

Ad 8) Razno

Jure Doležal povabi člane na svetovni festival praženega krompirjaDoberdob, slovenski kraj na italijanskem delu Krasa.

 

Hedvika Jenčič dodatno izpostavi problematiko neplačevanja članarin in pozove izvršni odbor k doslednemu upoštevanju statuta, ki je v takšnih primer jasen: prenehanje članstva.

 

Predsednik občnega zbora Cojzer Izidor se zahvali navzočim za udeležbo na občnem zboru in za sodelovanje.

 

Občni zbor je bil zaključen ob 12.15 uri.

 

Ob 12.30 se je začel drugi del občnega zbora, ko je docent dr. Milan Kobal imel predavanje z naslovom »Hudourniške plavine in ukrepi za njihovo preprečevanje«

 

 

Predavanje se je končalo ob 14.00.

 

 

Sledilo je kosilo in prijetno druženje.

 

 

 

 

Zapisal:

Predsednik delovnega predsedstva:

Gabrijel COJZER, univ.dipl. inž. gozd.

Izidor COJZER, univ.dipl.inž.gozd.

 

 

 

 

 

Overovitelja zapisnika:

 

Ferdo HERNAH, univ.dipl.inž.gozd.

 

 

Hedvika JENČIČ, univ.dipl.inž.gozd.