Domov O PGD Osnovni podatki Poslanstvo PGD Program dela Organiziranost Članstvo Častni in zaslužni člani Statut Pristopna izjava Dejavnosti Učne poti Pannonia Teden gozdov Srečanja upkojencev Zbornik Strokovne ekskurzije Druge dejavnosti Aktivnosti v sodelovanju z MOM Predavanje za ZID Razstava Spomenik splavarju Zgodovina Vsi predsedniki Zapisniki sej Občni zbori Pretekli pomembni dogodki Zbornik Opravljeno delo Opravljeno delo Pretekli pomembni dogodki Opravljeno Delo Galerije Makedonija Cerknica - Snežnik - Mašun Galerija2 Kontakt

PGD se vsako leto prijavlja na razpis MOM za sofinanciranje programov na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

PROGRAM (JRMOM-VON-2018)

  NAZIV PROGRAMA

  Vodstvo po gozdnih učnih poteh (GUP), obnova poti in     informativnih tabel, predavanja in delavnice.

 

  ZAPOREDNA   ŠTEVILKA

       1

 

  CILJNA SKUPINA

  Predšolska in šolska mladina, študenti, širša zainteresirana javnost.

 

  PREDVIDEN TERMIN IZVEDBE

  Od aprila do oktobra 2017

 

  REFERENCE (po alinejah navedite reference izvajalca in partnerjev na vsebinskem     področju)

 

  PGD vsako leto organizira vodstva po GUP, predavanja na OŠ in delavnice.

 

 • V letih od 2014 do 2017 je organiziralo 71 vodstev po GUP, 8 delavnic in 4 predavanja.

 

  Partner pri izvedbi aktivnosti je Zavod za gozdove Slovenije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OPIS PROGRAMA 

(Navedite aktivnosti s termini izvedbe in  pričakovane rezultate. Obrazložite v čem bo dodana vrednost programa. Opišite, na kakšen način bi želeli, da Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave podpre oz. sodeluje pri aktivnosti).

 

  Izvedli bomo več vodenj po gozdnih učnih poteh, postavili informativno tablo in izvedli   delavnice in predavanja.

 

  Okoljski problem: okoljske posledice ob neupoštevanju obnašanja v gozdu.

 

  Cilj: promovirati ekološki, socialni in proizvodni pomen gozda (predvsem gozdni   proizvodi kot hrana ter zdravilne rastline) v urbani, gozdnati in gozdni krajini ter o tem   ozaveščati ciljne skupine ter promovirati pravila gozdnega bontona .

 

  Pričakovani rezultati: osveščena in ozaveščena širša javnost, predvsem pa šolska     mladina.

 

  Dodana vrednost: neposreden stik z okoljem ter doživljanje gozda po načelih gozdne   pedagogike.

 

  Sodelovanje MOM: pomoč pri obnovi in vzdrževanju GUP, sofinanciranje izvedbe     vodenja, predavanj.

 

 

PROGRAM (JRMOM-VON-2018)

  NAZIV PROGRAMA

  Predavanja »Gozd in voda«.

 

  ZAPOREDNA   ŠTEVILKA

          2

  CILJNA SKUPINA

  Študenti, zaposleni na ZGS, člani PGD, Zveza inženirskih društev Maribor,   upokojenci.

 

  PREDVIDEN TERMIN IZVEDBE

  maj 2018

  oktober 2018

 

  REFERENCE (po alinejah navedite reference izvajalca in partnerjev na   vsebinskem področju)

 

  PGD vsako leto pripravi eno ali dve predavanji.

 • 2014 Mateja Cojzer: »Invazivne tujerodne vrste«
 • 2015 Marija Merljak: »Ravnovesje na krožniku, ravnovesje v telesu«
 • 2016 Izidor Cojzer, Ljudmila Medved: Predstavitev rezultatov projekta Suport in praktičnega priročnika za izvajanje ukrepov Programa upravljanja območij Natura 2000
 • 2017 dr. Miha Krofel: »Velike zveri v Sloveniji« in dr. Miha Humar: »Kako izbrati pravo vrsto lesa za uporabo na prostem?«

 

  Partner pri izvedbi aktivnosti je Zveza inženirskih društev Maribor.

 

 

 

 

  OPIS PROGRAMA 

  (Navedite aktivnosti s termini izvedbe in  pričakovane rezultate. Obrazložite v   čem bo dodana vrednost programa. Opišite, na kakšen način bi želeli, da   Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave podpre oz. sodeluje   pri aktivnosti).

 

  Izvedli bomo dve predavanji:

 1. maj 2018, doc. dr. Milan Kobal: Ukrepi za preprečevanje hudourniških plavin
 2. oktober 2018, Anton Komat: Zemlja, voda, seme

 

  Okoljski problem: okoljske posledice ob neupoštevanju hidrološke funkcije   gozdov ali neizvajanju ukrepov potrebnih za ohranitev količine, kakovosti pitne   vode in neizvajanju ukrepov za preprečevanje hudourniških plavin

  Cilj: promovirati znanje o gozdu, hidrološki funkciji gozdov in dejstva, da gozd   ne sme biti razumljen in obravnavan samo kot porabnik vode, ampak tudi kot   njen naravni filter, rezervoar in nenazadnje kot dejavnik, ki v veliki meri vpliva   na gibanje vodnega odtoka.

  Pričakovani rezultati: osveščena širša javnost o pomenu gozda in njegovem   vplivu na hidrologijo ter osveščena javnost o pomenu izvajanja ukrepov za   ohranitev kakovosti pitne vode in ukrepov za preprečevanje hudourniških   poplav

  Dodana vrednost: ozaveščanje širše javnosti o pomenu ustreznega   gospodarjenja z gozdovi na kakovost vode, preprečevanja hudournikov in       ozaveščanje širše javnosti o pomembnosti ohranitve naravnih virov vode.

  Sodelovanje MOM: udeležba na prireditvi, promocija prireditve

 

 

PROGRAM (JRMOM-VON-2018)

  NAZIV PROGRAMA

  Prireditev ob tednu gozdov 2018: »Gozd in kulturna   dediščina«

 

  ZAPOREDNA   ŠTEVILKA

         3

 

  CILJNA SKUPINA

  Vse generacije (od predšolske in šolske mladine do upokojencev).

 

  PREDVIDEN TERMIN IZVEDBE

  1. junij 2018

 

  REFERENCE (po alinejah navedite reference izvajalca in partnerjev na   vsebinskem področju)

 

  Ob tednu gozdov, ki je konec maja, PGD vsako leto organizira prireditev na   območju MOM.

 • leta 2014 je bil organiziran ogled mestnih gozdov s predavanji o pomenu mestnih gozdov, kraj prireditve Trije ribniki,
 • leta 2015 ogled primestnih gozdov s predavanji o pomenu lesa, kraj prireditve Lesarska šola
 • leta 2016 ogled gozdov s predavanji o mestnih gozdovih, kraj dogodka Betnavski gozd.
 • leta 2017 prireditev s sloganom »Znanje za gozd«, kraj dogodka Kapla na Kozjaku

 

  Partnerji pri izvedbi aktivnosti je Zavod za gozdove Slovenije.

 

 

 

 

 

 

  OPIS PROGRAMA 

  (Navedite aktivnosti s termini izvedbe in  pričakovane rezultate. Obrazložite v   čem bo dodana vrednost programa. Opišite, na kakšen način bi želeli, da   Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave podpre oz. sodeluje   pri aktivnosti).

 

  V sklopu tedna gozdov bomo organizirali prireditev z naslovom
  »Gozd in kulturna dediščina«. Prireditev s predavanjem, kulturnim programom   in pogostitvijo bo potekala na območju GGE Maribor.

 

  Gozdarji bomo predstavili številne objekte kulturne dediščine, ki se nahajajo v   gozdnem prostoru (stare žage, mlini, drče,…). Javnosti bomo predstavili   pomembnost ohranjanja tovrstne kulturne dediščine, njen vpliv na sedanjo   gospodarjenje z gozdovi in na pomen ohranitve teh objektov za prihodnje r   rodove.

 

 

 

  Okoljski problem: okoljske posledice ob neohranjanju objektov kulturne       dediščine in neprimernim gospodarjenjem z gozdovi v okolici teh objektov

  Cilj: promovirati primere dobre prakse ohranitve objektov kulturne dediščine

  Pričakovani rezultati: prilagojeno gospodarjenje z gozdovi na območjih, kjer so   objekti kulturne dediščine

  Dodana vrednost: ozaveščanje širše javnosti o pomenu ohranitve objektov   kulturne dediščine

  Sodelovanje MOM: udeležba na prireditvi, promocija prireditve